Home     About us     Service     Reference    Contact us

 

ก่อสร้างโรงงานและสำนักงานบริษัท JCK ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

 

งานปรับปรุงอาคาร ในโรงงาน บางละมุง ชลบุรี

 

งานสร้างโชว์รูมรถ นนทบุรี

 

สร้างโรงงานแปรรูปเหล็ก ศรีราชา ชลบุรี